Rikholdig seminarprogram på årets festival!

22. juni 2021

Festivalens seminarprogram begynner å falle på plass. Årets seminarer dekker områder som mangfold og demokrati, feminisme og religion, makt og intimitet og lik tilgang på kulturelt tilbud for barn, uavhengig av hvor de befinner seg geografisk.

Felles for de alle er arbeidet med å skape bådet en mer inkluderende, fremtidsrettet filmbransje og samfunn.

 

Film & kinos gjenåpningsseminar

Under pandemien har kinobransjen vært gjennom en rekke utfordringer. Fra bortfall av store premierer til besøksbegrensninger, økt press på kinovinduet og reforhandling av avtaler om filmleie. Nå gjenåpnes kinoene, og gjestene våre skal hentes tilbake. Det vil medføre nye utfordringer. Hva må til for at kinoene skal komme på fote igjen? Finnes det i det hele tatt en «kino-normal» å komme tilbake til? Eller er dette en tid for nyvinning, innovasjon og upløyd mark?

Mer om seminaret kan du lese her

 

FILMPOLITISK KONFERANSE – MANGFOLD OG DEMOKRATI

Vi ønsker velkommen til årets filmpolitiske konferanse som har fått temaet «Mangfold og demokrati». Mangfold handler i dypeste forstand om variasjon, ytringsfrihet, demokrati og relevans. I lys av den tiden vi er inne i, med tilspissete politiske debatter, en mulig økonomisk nedtur som følge av coronapandemien, så er det naturlig å se på hvordan filmen kan bidra til å samle folket. Vi har stor tro på kulturens samlende kraft, og som et positivt motvekt til den økende polariseringen vi ser både internasjonalt og nasjonalt. Kulturen er dermed et viktig redskap for å sikre demokratiet.  Mangfold og variasjon er derfor så viktig – ulike fortellerstemmer må få komme til utrykk, historiene som fortelles må ha en variasjon slik at de til sammen kan treffe og oppleves relevante for ulike deler av befolkningen. 

Mer om filmpolitisk konferanse kan du lese her

 

AMANDASAMTALEN: MAKT OG INTIMITET ETTER COVID-19 OG METOO?

Hvordan står det til med nasjonal bransjeetikk i etterkant av #MeToo? Hvordan ble bransjens positive endringsvilje ivaretatt i en ny kontekst som COVID-19 og hvordan står det til med det «det hvite blikket»? Perspektivene kan fremstå sprikende, men det handler om hvordan god etikk bidrar til bærekraftige kunstneriske karrierer. For at erfaringene ikke skal bli redusert til en trend eller engangstiltak i perioden de opplevdes aktuelle, samarbeider Skuespiller- og danseralliansen, Den norske filmfestivalen i Haugesund, Haugesund Teater og Balansekunst om å undersøke makt og intimitet, og hvordan vi kan sørge for at teater- og filmbransjen får trygge og gode arbeidsplasser. Hva vi kan ta med oss videre av gode rutiner for smittevern, varsler og forskning for fremtiden.

Mer om Amandasamtalen kan du lese her

 

ET FILMLØFT FOR BARN OG UNGE?

Hvordan sikre god oppfølging av stortingsmeldingen på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå?
Målet for stortingsmeldingen for barn og unge (Meld.st.18 (2020-2021) «Oppleve, skape, dele») er at alle norske barn og unge, uavhengig av bosted, økonomi, funksjonsevne og sosial og etnisk bakgrunn, skal ha tilgang til et bredt og mangfoldig kulturliv og få mulighet til selv å delta, skape, lære og meste. For filmfeltet er dette ansvaret delt mellom statlige institusjoner som Kulturtanken og Norsk filminstitutt og Kulturrådet, fylker med blant annet ansvar for ansvar for DKS-ordningen, regionale filmsentre og andre offentlige og private tilskuddsmottakere, som filmfestivaler, kinoer og cinematek. Seminaret vil diskutere hvordan vi kan sørge for at målene i stortingsmeldingen blir fulgt opp på de ulike forvaltningsnivåene, hvordan sikre mangfold og medvirkning fra barn og unge selv.

Mer om dette seminaret kan du lese her

 

FILMSAMTALEN: FEMINISME OG RELIGION

Årets filmsamtale tar utgangspunkt i filmen Seyran Ates:Sex, revolusjon og Islam, og vil være en interreligiøs samtale rundt feminisme i religiøse institusjoner og samfunn. Hvordan kan likestilling oppnås og sikres i religiøse institusjoner? Hva er behovene og kostnadene for de som vil fremme forandring og modernisering av konservative religiøse samfunn? Hvilke likhetstrekk finnes mellom de ulike religionenes utfordringer når det gjelder å inkludere mangfold, likestilling og toleranse i sin virksomhet? I filmsamtalen deltar Seyran Ates, Mehda Zolfaqari og Anne Hege Grung, og samtalen ledes av Odd Kristian Reme.

Mer om filmsamtalen kan du lese her